C. Xifres (informació econòmica i pressupostària)

C.1 Pressupost (9.1.f)

  • Pressupostos anuals
  • Execució pressupostària
  • Modificacions pressupostàries
Pressupostos 2017
Execució del pressupost 2015


C.2 Comptes anuals (9.1.h)

  • Comptes anuals
  • Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Comptes i informes auditoria 2013
SM_CLUZ_IA_13_firmat
SM_CLUZ_IC_13_firmatBIS
SM_CLUZ_IO_13_firmat
SM_CLUZ_CA_2013

Comptes i informes auditoria 2014
SM_CLUZ_IA_14_firmat
SM_CLUZ_IC_14_firmat
SM_CLUZ_IO_14_firmat
SM_CLUZ_CA_14


C.3 Contractes i encàrrecs a mitjans propis (9.1.a i b)

  • Objecte, tipus, duració, import de licitació i d'adjudicació, procediment, publicitat, nombre de licitacions, identitat de l'adjudicatari o indicació que s'ha quedat desert
  • Modificacions, desistiments, renúncies, pròrrogues, resolució del contracte, nul·litat, revisions de preus i cessió de contractes
  • Contrates menors
  • Dades estadístiques
Contrates menors
Contrates vigentes
Pròrrogues


C.4 Convenis (9.1.c)

(sense dades)


C.5 Comandes de gestió subscrites (9.1.d)

(sense dades)


C.6 Subvencions i ajudes públiques (9.1.e)

  • Import, objectiu o finalitat i persones o entitats beneficiàries (sense dades)C.7 PMP (9.1.k)

Període Mitjà de Pagament per entitats


C.8 Inventari de béns i drets (9.1.l)

Inventari de béns i drets


C.9 Cost campanyes de publicitat i de promoció institucional i patrocinis (9.1.n)

(sense dades)


C.10 Estadístiques i enquestes (9.1.o)

(sense dades)


C.11 Si és el cas caixa fixa (9.1.m)

Caixa fixa 2016
Caixa fixa 2015


Última actualització: Dijous, 2 de Març de 2.017 a les 9:46